Oferta kształcenia w roku akademickim {rok}

Wyświetlanie

Rodzaj oferty

Wydział

Kierunek

Forma studiów


Poziom studiów

Oferta dla Polaków

Znalezionych naborów: {n}

Strona: 1

1. Kierunek: Studia skandynawskie (Scandinavian studies)

Studia {typ} {forma}

Wydział Prawa i Nauk Społecznych
Miejsce prowadzenia zajęć: Kielce

Limit miejsc: {limit}
Opłata rekrutacyjna: 85.00 PLN
Minimalna liczba punktów wymagana do zakwalifikowania: 30

Terminy (oferta archiwalna):
rejestracja od 2023-06-01 do 2023-09-17,
ogłoszenie wyników 2023-09-19,
składanie dokumentów od 2023-09-20 do 2023-09-25.

Limit miejsc: {limit}
Opłata rekrutacyjna: 85.00 PLN
Minimalna liczba punktów wymagana do zakwalifikowania: 30

Opis

Studia prowadzone w języku angielskim.

Wymagany jest dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego, pod warunkiem, że kształcenie średnie nie było prowadzone w języku angielskim:
- Cambrige English First- FCF,
- IELT 5-6.5,
- TOEFL iBT 87-105
Z konieczności dokumentowania poziomu znajomości języka angielskiego stosownym certyfikatem zwolnieni są:
- kandydaci, którzy ukończyli szkoły średnie z angielskim językiem wykładowym i złożyli egzamin maturalny w języku angielskim,
- studenci co najmniej II roku studiów oraz absolwenci studiów kierunku filologia, ze specjalnością filologia angielska
- absolwenci nauczycielskiego kolegium języków obcych (specjalność język angielski).

W przypadku braku certyfikatu, potwierdzającego znajomość języka angielskiego, kandydat przystępuje do egzaminu z języka angielskiego na poziomie B2. Egzamin odbędzie się 18 września 2023 r.


Zagadnienia na egzamin ustny z j.angielskiego
----------------------------------------------

1. Provide at least three characteristic features of Scandinavia. Explain you selection.
2. In your opinion, should we care about global warming? Yes or no? Why?
3. Contemporary social media and your participation in the "cyber – world."
4. Scandinavia is a special region in Europe - why? Provide examples supporting your reasoning.
5. Why Scandinavian Studies? Justify your decision.
6. Is English is the international language of communication? Support your statement with examples.
7. Your favorite Scandinavian country - justify your selection.
8. Can you imagine life without the Internet?
9. What would you like to do with the gained knowledge (Scandinavian Studies) in your future life?
10. Which current international political events do you consider important and why?
11. What is your source of international news? Justify your choice.
12. Name some of the greatest global challenges of our times - political/economic/social? Choose some and justify your selection.

Kryteria kwalifikacji

 • Absolwent z maturą międzynarodową IB
  1. Konkurs świadectw

   Wynik z części zewnętrznej egzaminu maturalnego (egzamin pisemny).

   Przedmioty:

   geografia lub
   historia lub
   język angielski lub
   język francuski lub
   język hiszpański lub
   język niemiecki lub
   język polski lub
   język rosyjski lub
   język włoski lub
   wiedza o społeczeństwie
 • Absolwent z nową maturą - sprawdź swoje szanse
  1. Konkurs świadectw

   Wynik z części zewnętrznej egzaminu maturalnego (egzamin pisemny).

   Przedmioty:

   geografia lub
   historia lub
   język angielski lub
   język francuski lub
   język hiszpański lub
   język niemiecki lub
   język polski lub
   język rosyjski lub
   język włoski lub
   wiedza o społeczeństwie
 • Absolwent ze starą maturą
  1. Konkurs świadectw

   Ocena z pisemnej lub ustnej części egzaminu dojrzałości korzystniejsza dla kandydata. W przypadku braku oceny na egzaminie dojrzałości z jednego z wymaganych przedmiotów uwzględnia się ocenę z klasyfikacji końcoworocznej.

   Przedmioty:

   geografia lub
   historia lub
   język angielski lub
   język francuski lub
   język hiszpański lub
   język niemiecki lub
   język polski lub
   język rosyjski lub
   język włoski lub
   wiedza o społeczeństwie

Wymagane dokumenty

 • Wydruk internetowego formularza (prawdziwość danych zawartych w formularzu, kandydat potwierdza własnoręcznym podpisem);
 • Kserokopia świadectwa dojrzałości (wraz z oryginałem do wglądu, celem poświadczenia za zgodność przez Uczelnię);
 • 1 fotografia kolorowa w wersji elektronicznej - jpg, 2cm x 2.5cm, 236 x 295 pikseli – poprzez formularz rejestracyjny;
 • 1 fotografia papierowa zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (taka sama jak fotografia cyfrowa dołączona do internetowego formularza rejestracyjnego);
 • Oświadczenie przedstawiciela ustawowego o wyrażeniu zgody (dotyczy niepełnoletniego kandydata na studia) pobierz PL pobierz EN;
 • Teczka wiązana A4 - biała;

Składanie dokumentów

Sylwetka absolwenta

Absolwent kierunku Scandinavian studies – studiów pierwszego stopnia, dysponować będzie szerokim zakresem wiedzy o współczesnej Skandynawii i państwach skandynawskich (Danii, Finlandii, Islandii, Norwegii i Szwecji), ze szczególnym uwzględnieniem aspektów społecznych, ekonomicznych, prawnych i politycznych funkcjonowania państw skandynawskich. Zdobyta wiedza pozwoli mu na rozumienie złożonej rzeczywistości współczesnych społeczeństw i państw skandynawskich oraz miejsca gospodarek i przedsiębiorstw skandynawskich w światowej ekonomii. Program kształcenia został pomyślany w taki sposób, aby absolwent posiadał umiejętności wykorzystania tej wiedzy w pracy zawodowej. Absolwent odznaczać się będzie ponadto umiejętnościami analizy problemów wewnętrznych państw skandynawskich w perspektywie międzynarodowej.

Absolwent kierunku Scandinavian studies uzyska ogólną wiedzę interdyscyplinarną z zakresu nauk społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem historii Skandynawii; idei, koncepcji i uwarunkowań współpracy oraz integracji państw skandynawskich. Posiadać także będzie wiedzę na temat genezy, powstania i zasad funkcjonowania wspólnej skandynawskiej przestrzeni społeczno-ekonomicznej. Absolwent kierunku pozna ponadto uwarunkowania skandynawskiego systemu bezpieczeństwa, zrozumie zasady ekonomiczne i prawne leżące u podstaw organizacji i funkcjonowania współczesnych państw skandynawskich i ich społeczeństw, także w ramach regionalnych i kontynentalnych ugrupowań integracyjnych.

Istotną na rynku pracy umiejętnością absolwenta jest znajomość jednego z języków skandynawskich oraz zdolność posługiwania się specjalistycznym językiem obcym (angielskim oraz skandynawskim) w zakresie stosunków międzynarodowych.

Realizacja kierunkowych efektów uczenia oznacza, że absolwent przygotowywany jest do pracy: na stanowiskach analityka i specjalisty w administracji państwowej i samorządowej, w organizacjach i instytucjach międzynarodowych i szeroko rozumianej dyplomacji oraz instytucjach krajowych (rządowych i pozarządowych) współpracujących z zagranicą, a także w przedsiębiorstwach działających na rynkach międzynarodowych i w mediach - także najnowszej generacji.

Dzięki interdyscyplinarnemu wykształceniu absolwent jest także przygotowany do pracy w instytucjach niezwiązanych bezpośrednio z dziedziną stosunków międzynarodowych. Absolwent kierunku jest przygotowany do pracy w administracji rządowej i samorządowej, instytucjach i organizacjach krajowych i międzynarodowych współpracujących z państwami skandynawskimi, a także strukturach Unii Europejskiej szczebla centralnego i krajowego oraz przedsiębiorstwach współpracujących ze strukturami gospodarczymi i państwami skandynawskimi. Posiada kompetencje do podjęcia pracy zawodowej w placówkach kulturalnych oraz mediach zaangażowanych we współpracę z krajami Północy. Koncepcja kształcenia kierunku szczególne znaczenie przywiązuje do przygotowanie absolwenta do pracy w środowisku biznesowym, szczególnie w skandynawskich przedsiębiorstwach działających na terytorium Rzeczpospolitej.

W programie studiów duży nacisk położony został ponadto na przekazanie studentowi uporządkowanej wiedzy specjalistycznej, którą będzie mógł on wykorzystać w pracy zawodowej. Zaliczyć do niej możemy treści programowe dotyczące: komunikowania, negocjacji, zarządzania przedsiębiorstwem lub w organizacji, prawa i praktyki stosunków dyplomatycznych. Absolwent kierunku zyskuje umiejętności niezbędne do skutecznego wykonywania zadań związanych z zarządzaniem informacjami oraz przetwarzaniem wiedzy z zakresu ekonomii, polityki wewnętrznej, i stosunków międzynarodowych. Dobór poszczególnych przedmiotów ma przyczyniać się do tego, iż absolwent postrzegać będzie konkretne problem czy zadania w sposób zintegrowany, uwzględniając przy ich rozwiązywaniu i wykonywaniu pełen kompleks uwarunkowań.

Zakładane Kierunkowe Efekty Uczenia w ramach studiów na kierunku Scandinavian studies sformułowane są w taki sposób, aby absolwent potrafił skutecznie i elastycznie reagować na potrzeby rynku pracy. Ponadto, absolwent wyposażony zostanie w nawyk ustawicznego kształcenia się oraz odznaczać się będzie świadomością wagi nieustannego rozwoju zawodowego. Będzie przygotowywany do kontynuacji edukacji na studiach drugiego stopnia.

Absolwent studiów pierwszego stopnia Scandinavian studies odznacza się:

- podstawową wiedzą w zakresie nauk o polityce i stosunkach międzynarodowych,

- znajomością prawno-międzynarodowych, konstytucyjnych oraz politycznych podstaw aktywności zewnętrznej państw skandynawskich (Danii, Finlandii, Islandii, Norwegii, Szwecji),

- rozumieniem zasad organizacji państwa oraz mechanizmów i celów jego działania w sferze zewnętrznej,

- znajomością społeczno-politycznych, ekonomicznych oraz prawnych uwarunkowań wybranych polityk wewnętrznych państw skandynawskich oraz wiedzą na temat różnorodnych aspektów funkcjonowania struktur politycznych, administracyjnych bezpieczeństwa oraz gospodarek w państwach skandynawskich,

- wiedzą teoretyczna i umiejętnościami praktycznymi pozwalającymi na współdziałanie w zespołach ludzkich przy realizacji różnorodnych zadań w obrębie instytucji publicznych, organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorstw gospodarczych,

- zdolnością do prowadzenia na poziomie podstawowym analiz problemów stosunków międzynarodowych w oparciu o wiedzę naukową,

- umiejętnością korzystania ze materiałów źródłowych w trakcie analiz problematyki ekonomii, polityki zagranicznej oraz stosunków międzynarodowych,

- umiejętnością konstruowania prostych prognoz konkretnych procesów i zjawisk w sferze ekonomicznej, polityki wewnętrznej oraz relacji międzynarodowych z wykorzystaniem metod i narzędzi właściwych dla odpowiednich dyscyplin naukowych,

- zdolnością formułowania własnej opinii na temat procesów i wydarzeń międzynarodowych,

- samodzielnością i odpowiedzialnością w zakresie powierzonych zadań,

- znajomością podstaw prowadzenia negocjacji,

- znajomością podstaw prowadzenia działalności gospodarczej,

- umiejętnością komunikowania się z otoczeniem w środowisku międzynarodowym,

- przygotowaniem do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Na zespół kompetencji zawodowych absolwenta kierunku Scandinavian studies wynikających z realizacji Kierunkowych Efektów Uczenia składają się następujące obszary wiedzy, umiejętności, zdolności praktycznych:

1. Administracyjno-organizatorskie (związane ze znajomością zasad funkcjonowania wybranych instytucji);

2. Zarządcze (związane z umiejętnością kierowania lub współkierowania procesami administracyjnymi oraz ekonomicznymi na określonych funkcjonowania wybranych organizacji, instytucji, podmiotów biznesowych);

3. Dydaktyczno-promocyjne (związane z przygotowaniem do przekazywania wiedzy o państwach i społeczeństwach skandynawskich oraz współkształtowania świadomości wśród innych ludzi szczególnych skandynawskich rozwiązań oraz modeli polityczno-ekonomiczno- społecznych);

4. Społeczne (związane z przygotowaniem do współpracy w grupie, szczególnie w kontekście organizowania ludzkiej aktywności w środowisku wielokulturowym);

5. Psychologiczne (związane ze świadomością psychologicznych uwarunkowań ludzkich postaw i działań);

6. Komunikacyjne (związane z umiejętnością komunikowania się z innymi ludźmi w określonych sytuacjach społecznych oraz zawodowych);

7. Techniczne (związane z umiejętnością korzystania z urządzeń komputerowych).

Kierunek studiów Scandinavian studies daje absolwentom gruntowną, wszechstronną wiedzę dotyczącą prawnych, politycznych, ekonomicznych, społecznych, kulturowych aspektów funkcjonowania i ewolucji skandynawskich społeczeństw i państw, a równocześnie wyposaża absolwenta w bardzo konkretne, użyteczne umiejętności oraz specjalistyczną wiedzę dotycząca ściśle zdefiniowanych zagadnień.

Grupa przedmiotów z zakresu: BIZNES I WIZERUNEK (ang. BUSINESS AND IMAGE)

Absolwent kierunku Scandinavian studies, studia pierwszego stopnia, w ramach grupy przedmiotów z zakresu Business and Image, uzyskuje wyjątkową wiedzę i umiejętności, które łączą treści kształcenia z zakresu ekonomii i zarządzania, jak również treści programowe z zakresu wiedzy o komunikowaniu i budowaniu wizerunku.

W zakresie komunikowania społecznego oraz budowy wizerunku, absolwent posiada wiedzę teoretyczną z zakresu zarządzania marketingowego, promocji i reklamy ze szczególnym uwzględnieniem zastosowania środków marketingu w działalności biznesowej. Potrafi zastosować w praktyce metody badania i definiowania potrzeb klientów i budowy strategii marketingowych. Potrafi również w ramach działalności biznesowej przygotować i kierować kampanią promocyjną produktu, marki bądź przedsiębiorstwa. Absolwent posiada umiejętność tworzenia i propagowania image firmy, instytucji, organizacji. Absolwent potrafi prowadzić działania w ramach public relations i publicity oraz monitorować działania konkurencji, umie organizować promocję usług, koncepcji.

Absolwent realizujący przedmioty z obrębu tej grupy przedmiotów rozumie znaczenie mediów masowych w życiu i funkcjonowaniu współczesnego społeczeństwa, potrafi gromadzić, przetwarzać oraz przekazywać (pisemnie i ustnie) informacje, rozwiązywać złożone problemy zawodowe, a także uczestniczyć w pracy zespołowej. Co więcej, absolwent uzyskuje umiejętności pozwalające mu na wykonywanie różnych zawodów związanych z szeroko pojętą dziedziną komunikacji społecznej – w stosunkach publicznych, reklamie, promocji, instytucjach prowadzących edukację medialną.

W zakresie wiedzy dotyczącej działalności gospodarczej i aktywności w środowisku biznesowym, absolwent kierunku, Scandinavian studies, realizujący zajęcia z zakresu Business and Image, posiada ugruntowaną wiedzę z zakresu nauk ekonomicznych, społecznych, prawnych i politycznych ukierunkowaną na zrozumienie mechanizmów funkcjonowania krajowych gospodarek państw skandynawskich oraz międzynarodowych stosunków ekonomicznych. Zna i rozumie relacje zachodzące w systemie gospodarki światowej, a w szczególności pomiędzy państwami, instytucjami i organizacjami międzynarodowymi, kształtującymi warunki międzynarodowej współpracy gospodarczej. Cechuje go znajomość funkcjonowania rynku międzynarodowego w warunkach globalnych oraz prawa międzynarodowego i zasad obowiązujących w gospodarczych kontaktach międzynarodowych.

W rezultacie osiągnięcia efektów uczenia zakładanych dla tej grupy przedmiotów, studenci są przygotowani są do pracy w przedsiębiorstwach prowadzących wymianę gospodarczą z państwami skandynawskimi, międzynarodowych organizacjach gospodarczych, instytucjach handlu zagranicznego, administracji państwowej różnego szczebla, polskich placówkach w państwach skandynawskich. Odznaczają się wiedzą i praktycznymi umiejętnościami, które pozwalają na podjęcie pracy w filiach międzynarodowych koncernów (w tym koncernów skandynawskich) w Polsce, agencjach konsultingowych, jednostkach samorządowych zajmujących się obsługą podmiotów zagranicznych i współpracą z Unią Europejską.

Grupa przedmiotów z zakresu: DYPLOMACJA I STRATEGIA (ang. DIPLOMACY AND STRATEGY)

Absolwent kierunku Scandinavian studies, studia pierwszego stopnia, realizujący grupę przedmiotów z zakresu Diplomacy and Strategy, uzyskuje wyjątkową wiedzę i umiejętności, które łączą treści programowe z zakresu wiedzy o dyplomacji i polityce zagranicznej, jak również treści programowe z zakresu wiedzy o bezpieczeństwie i obronności państw skandynawskich.

W wyniku realizacji zajęć z grupy przedmiotów Diplomacy and Strategy, absolwent uzyska wiedzę pozwalającą mu na podjęcie pracy w strukturach państwowych odpowiedzialnych za formułowanie i realizację polityki zagranicznej. Przedmioty zawarte w programie studiów pozwalają na zapoznanie absolwenta z praktycznymi aspektami działalności służb zagranicznych współczesnych państw skandynawskich. Przedmioty wchodzące w skład tej grupy zajęć, wraz z przypisanymi im treściami programowymi łączą aspekty teoretyczne i praktyczne pracy w administracji państwowej oraz służbie zagranicznej. Należy także zwrócić uwagę na przedmioty, które mają obdarzyć absolwenta umiejętnością współpracy z mediami oraz wyposażyć go w niezbędną wiedzę dotyczącą sposobów oraz narzędzi komunikowania się struktur państwowych ze społeczeństwem. Studenci wybierający tę grupę przedmiotów będą posiadali zdolność rozumienia i profesjonalnego analizowania zjawisk zachodzących w polityce międzynarodowej państw skandynawskich oraz decyzji i działań zagranicznych władz Danii, Finlandii, Islandii, Norwegii i Szwecji.

W ramach tej grupy przedmiotów dużo uwagi poświęcono problematyce bezpieczeństwa (zarówno wewnętrznego, jak i zewnętrznego) państw skandynawskich. Absolwent zostanie przygotowany do monitorowania i analizowania procesów zachodzących w obrębie systemów bezpieczeństwa i środowisk bezpieczeństwa państw skandynawskich. Uzyskane umiejętności pozwolą mu na prognozowanie kierunków ewolucji uwarunkowań bezpieczeństwa państw skandynawskich. Wiedza oraz umiejętności praktyczne, zdobyte w procesie kształcenia w ramach tej grupy przedmiotów, czynią absolwenta studiów idealnego kandydata do pracy w instytucjach i organach bezpieczeństwa Rzeczpospolitej (takich, jak choćby: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, Ministerstwo Obrony RP). Co więcej, dzięki odpowiedniemu przygotowaniu teoretycznemu i praktycznemu może on pracować w pozarządowych instytutach analizy stosunków międzynarodowych i bezpieczeństwa oraz licznych think tankach (w Polsce i za granicą), które badają i opisują współczesne bezpieczeństwo międzynarodowe.

Podkreślić należy, że Kierunkowe Efekty Uczenia kierunku Scandinavian studies są zgodne z obowiązującą Polską Ramą kwalifikacji. Kierunkowe efekty uczenia w zakresie wiedzy zostały zapisane w taki sposób, aby student w procesie kształcenia zdobył kompletną i wieloaspektową wiedzę dotyczącą Skandynawii i państw skandynawskich, a jednocześnie uzyskał podstawową wiedzę z zakresu ekonomii, prawa, komunikowania społecznego, współczesnych stosunków międzynarodowych. W podobny sposób zdefiniowane zostały Kierunkowe Efekty Uczenia w zakresie umiejętności. Absolwent studiów przygotowany zostanie do rozwiązywania problemów zawodowych bezpośrednio związanych z problematyką funkcjonowania państw skandynawskich i skandynawskich przedsiębiorstw, a równocześnie pozyska w toku studiów uniwersalne umiejętności (związane z szerokim spektrum działań w strukturach podmiotów państwowych, pozarządowych oraz biznesowych). Kierunkowe Efekty Uczenia w zakresie kompetencji społecznych kładą szczególny nacisk na przygotowanie absolwenta do pracy w międzynarodowym środowisku zawodowym, ze szczególnym uwzględnieniem gotowości do współdziałania z przedstawicielami społeczeństw skandynawskich.

Aktualności

 • 2024-04-25

  Ogólnopolski Dzień Geografa – zaproszenie

  Instytut Geografii i Nauk o Środowisku UJK oraz Kielecki Oddział Polskiego Towarzystwa Geograficznego zapraszają wszystkich uczniów i nauczycieli na regionalne obchody Dnia Geografa. Wydarzenie odbędzie się 25 kwietnia 2024 r. (czwartek) na Wydziale Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UJK. Udział jest bezpłatny, obowiązują wcześniejsze zapisy. Czytaj więcej

 • 2024-04-22

  Dzień Otwarty Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UJK – zaproszenie

  Po raz kolejny Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UJK otwiera swoje drzwi przed uczniami szkół średnich! 22 kwietnia 2024 r. (poniedziałek) w murach Wydziału odbędzie się Dzień Otwarty, podczas którego będzie można zapoznać się z ofertą edukacyjną Uczelni, wysłuchać interesujących wykładów oraz wziąć udział w warsztatach laboratoryjnych. Czytaj więcej

 • 2024-04-15

  Akademia Młodych Reportażystów – nabór do II edycji programu

  Wszystkich uczniów szkół podstawowych oraz średnich zachęcamy do udziału w II edycji Akademii Młodych Reportażystów. Nabór zgłoszeń rozpocznie się 15 kwietnia 2024 r. (poniedziałek). Udział w projekcie jest bezpłatny. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc radzimy nie zwlekać z rekrutacją. Czytaj więcej

 • 2024-04-15

  Światowy Dzień Sztuki w Instytucie Sztuk Wizualnych – zaproszenie

  Wydział Sztuki UJK zaprasza na obchody Światowego Dnia Sztuki. Wydarzenie odbędzie się 15 kwietnia 2024 r. (poniedziałek) w siedzibie Instytutu Sztuk Wizualnych przy ul. Podklasztornej 117. Wstęp wolny – zapraszamy. Czytaj więcej

 • Spotkania z dziennikarzami w ramach Akademii Młodych Reportażystów

  Uczestnicy Akademii Młodych Reportażystów mogą czerpać wiedzę nie tylko od pracowników Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, ale także od wielu znakomitych dziennikarzy. Swoimi doświadczeniami z młodymi adeptami dziennikarstwa podzielą się m.in. pracownicy kieleckiego Radia Em. Czytaj więcej

 • 2024-03-23 do 2024-03-24

  „Doktoranci dla Maturzystów” – zaproszenie

  Do rozpoczęcia tegorocznych matur pozostały już tylko 53 dni! To dobry moment na powtórzenie materiału oraz poznanie kilku trików, które mogą przydać się na egzaminie dojrzałości. Z pomocą maturzystom przychodzą Uniwersytet Otwarty UJK oraz Szkoła Doktorska, które zapraszają uczniów na II Maraton Przedmaturalny „Doktoranci dla Maturzystów”. Czytaj więcej

 • 2024-01-31

  Czas na rolnictwo i logistykę

  Wkrótce matura i czas wyboru kierunku studiów i uczelni. Podczas tegorocznej rekrutacji bardzo atrakcyjne będą dwa kierunki studiów. Dlaczego? Czytaj więcej

 • 2024-01-12

  Przed nami kolejna Noc Biologów

  W imieniu Instytutu Biologii UJK serdecznie zapraszamy na kolejną odsłonę akcji edukacyjnej pt. „Noc Biologów”. Na wszystkich miłośników przyrody – dzieci, młodzież, ich rodziców i nauczycieli – czekają fascynujące wykłady i warsztaty. Wydarzenie odbędzie się 12 stycznia 2024 r. (piątek) na Wydziale Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UJK. Czytaj więcej

 • 2023-12-13

  Uniwersytet Edukacji Obywatelskiej – zaproszenie

  W imieniu Instytutu Stosunków Międzynarodowych i Polityk Publicznych UJK serdecznie zapraszamy na V edycję Uniwersytetu Edukacji Obywatelskiej. Inicjatywa jest skierowana do uczniów szkół średnich województwa świętokrzyskiego. Czytaj więcej

 • 2023-11-06

  Wśród najpopularniejszych

  Uniwersytet Jana Kochanowskiego znalazł się wśród najchętniej wybieranych uczelni w Polsce. Ministerstwo Edukacji i Nauki ogłosiło wyniki rekrutacji na rok akademicki 2023/24. Czytaj więcej

 • Podnieś kwalifikacje i zwiększ szanse na rynku pracy. Wybierz studia podyplomowe na UJK

  Jak co roku Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach przygotował ofertę dla osób, które chcą podnosić swoje kwalifikacje, a tym samym zwiększyć szanse na rynku pracy. Z myślą o nich uruchomiono nabór na studia podyplomowe, które łączą wiedzę teoretyczną z umiejętnościami praktycznymi. „Zarządzanie podmiotem leczniczym”, „Logopedia ogólna” oraz „Prawo pracy, płace i ubezpieczenia społeczne” – to tylko niektóre z kierunków, które znalazły się w ofercie naszej Uczelni. Czytaj więcej

 • Zaproszenie Polskiego Związku Sportu Niesłyszących

  W imieniu Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Polskiego Związku Sportu Niesłyszących zachęcamy studentów z dysfunkcjami słuchu do włączenia się w prace związku, a tym samym rywalizacji sportowej pod auspicjami PZSN. Czytaj więcej

 • Stypendia powiatu strzyżowskiego dla studentów kierunku lekarskiego

  W imieniu władz Starostwa Powiatowego w Strzyżowie zachęcamy studentów kierunku lekarskiego Collegium Medicum UJK do wzięcia udziału w powiatowym programie stypendialnym. Termin składania wniosków upływa 29 września 2023 r. Czytaj więcej

 • 2023-08-01

  Nabór na farmację zakończony

  30 lipca 2023 r. na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach zakończył się nabór na farmację. Kierunek, który w tym roku zadebiutował w ofercie UJK, spotkał się z dużym zainteresowaniem kandydatów. Czytaj więcej

 • 2023-07-10

  Trwa nabór na farmację

  Od wtorku, 11 lipca rozpoczął się nabór na zupełne nowy kierunek w ofercie świętokrzyskich uczelni. Na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego będzie można studiować farmację. Czytaj więcej

 • 2023-06-15

  Święto Uczelni za nami

  Święto Uczelni to jedno z najważniejszych wydarzeń w kalendarzu akademickim Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. W programie uroczystości, która w tym roku odbyła się 15 czerwca w Auli Magna, znalazły się m.in. posiedzenie Senatu, wręczenie odznaczeń państwowych oraz promocje doktorskie. Obchodom towarzyszyła radosna, a chwilami podniosła atmosfera. Czytaj więcej

 • 2023-06-06 do 2023-06-07

  Gdzie nauka spotyka się z biznesem

  „Gdzie nauka spotyka się z biznesem” to motto, które przyświecało VIII studencko-doktoranckiej konferencji naukowej z cyklu „Problemy współczesnego zarządzania organizacjami”. Dwudniowe obrady (5-6 czerwca) toczyły się na Wydziale Prawa i Nauk Społecznych UJK. Czytaj więcej

 • Informacje i komunikaty dotyczące stanu zagrożenia epidemicznego

  Czytaj więcej

 • 2023-08-28

  Rekrutacja trwa, sprawdź naszą ofertę.

  Czytaj więcej

Więcej aktualności

Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami

ul. Śląska 11A
25-328 Kielce
Godz. przyjęć:
poniedziałek - piątek w godz. 8:00 - 15:00

Informacje dla kandydatów: https://www.ujk.edu.pl/pjm.html
Strona www: https://www.ujk.edu.pl/ucwir

Sekcja Rekrutacji

ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce